nthuan – Blogger

stuff

Chất lượng (1)

Chất lượng

Chất lượng tôi nói ở bài này là chất lượng làm việc, chất lượng khi thực hiện việc gì đó, phạm vi đó thôi hen. Ta có thể chia ra 2 trường phái : chất lượng và số lượng. Tuy nhiên, sau nhiều lần trải nghiệm thì tôi nghiệm rằng câu nói của cha ông …

Chất lượng Read More »